KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş (“ Şirket”) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ilgili uygulanacak mevzuat ile şirket içi düzenleyici kurallar doğrultusunda her açıdan uyumluluk göstermek için azami gayreti göstermektedir. Bu sebeple Şirket’imizle bilgilerini paylaşan tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili ikincil mevzuta uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Şirket’imizin bu konudaki detaylı politikası internet sitemizde yer alan Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“ Politika”) içerisinde ayrıca belirtilmiştir. Bu sorumluluk kapsamında kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

a) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (“kişisel veri sahibi”) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti KVKK kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimizdir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Şirket’imizin ilgili kişisel verileri kullanımı detaylandırılmış olup, ilgili yerlerde duruma göre gerekli teknik altyapı ile en üst düzeyde veri güvenliği desteği vermek konusunda ve belirtilen amaçlarla verilerin işlenmesi için aşağıda belirtildiği üzere üçüncü kişilerden destek alınabilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ; Şirket’imizin tüm markaları adına en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket’imiz ve Şirket’imizin iş ortakları, çözüm ortakları, tedarikçileri, iştirakleri ve doğrudan veya dolaylı global ve yerel grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması, pazarlanması, satışı, satış sonrası hizmetlerin sunulması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, yarışma, etkinlik, promosyon ve diğer organizasyonların yürütülmesi, Şirket’imiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş stratejilerinin geliştirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’imizin internet sitelerinin teknik olarak yönetimi, müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi, ürün anketleri ve Şirket’imize gönderdiğiniz soruların takibi, Şirket’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve Politika’da belirtilen amaçlar dahil hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi ve Şirket’imizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket'imizin ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme Amaçları konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Politika’ya internet adresinden ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Amaçlar ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan güvenilir hissedarlarımıza, iştiraklerimize, doğrudan ve dolaylı global ve yerel grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli tüm tedbirler Şirket’imiz tarafından alınarak aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından e-posta, telefon, internet sitemiz, sosyal medya, mobil uygulamalarımız, mobil internet sitemiz ve talep/şikayet platformları kanallarıyla (yöntemleriyle) ve elektronik ve/veya fiziki ortamdan üyelik / kayıt oluşturulması, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya / yarışma ve promosyon katılım taleplerinin alınması yoluyla toplanabilecektir. Bu kapsamda toplanan her türlü sözlü veya yazılı veri, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen Amaçlar kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

  • · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • · KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Açık, anlaşır bir şekilde talebinizi içerir ıslak imzalı dilekçe ile beraber bu haklarınızı aşağıda yer alan yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:

1) Coca Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:35-37 Altunizade Üsküdar İstanbul Türkiye adresine şahsen iletilmesi (Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belgeyi bulundurmanız gerekmektedir aksi takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır).

2) Coca Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:35-37 Altunizade Üsküdar İstanbul Türkiye adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.

3) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla “cocacola@hs02.kep.tr” gönderilmesi.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirket’imize iletmeniz durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’imiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Ayrıca, Gizlilik Politikası “ 4. Bilgilerinizin Güncellenmesi ve Bizimle İletişim Kurulması” altında, ilgili yönlendirmeleri takip ederek dilediğinizde üyelik bilgilerinizi sistemimizden e-mail veya arama yoluyla bizlerle iletişim kurarak değiştirebilirsiniz veya silebilirsiniz (opt-out).

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Şirketimizle iş ilişkisinde bulunan müşterilerimizin, kişisel verilerini içeren bilgi ve belgeler toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket etkinliklerinin yönetimi ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Türkiye’deki iştiraki olduğumuz yurtdışında kurulu Coca Cola grup şirketleri, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.